Услалтын систем

28-12-2016, 18:01

Хүнсний ногооны тариалан эрхлэгчдийг дэмжиж, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Нэг га-ын дуслын болон Гурван га талбайн намираа услалтын тоног төхөөрөмжийг худалдан борлуулж байна.

 Борлуулах үнэ:  Нэг га-ийн дуслын усалгааны систем-5.302.500 төгрөг
   Гурван га-ийн намираа усалгааны систем -4.723.000 төгрөг

Нөхцөл: Урьдчилгаа 20% төлөөд гэрээ байгуулан, Үлдэгдэлдэл 80%-йиг 4 жилд  тэнцүү хуваан төлөх.