Үрийнбуудай

10-01-2017, 15:03

 ТЭДСангийн Хөтөл, Сэлэнгэ, Булган, Угтаал, Хархорин салбаруудын элеваторт болон түрээсийн агуулахуудад 2016 оны ургацын Бурятская Остистая, Алтайская 325,530, Дархан 144.131, Сэлэнгэ сортын элит болон 2-3 репродукцын үрийн нийт 4,8 мянган тонн үр нөөцөлсөн. Энэхүү үрээр 2017 хаврын тариалалтад нийлүүлэх ба тус сангийн салбаруудад гэрээ байгуулан олгох ажил зохион байгуулагдана.

Хуваарьт байгаа аж ахуй нэгж, иргэд тухайн салбаруудтай 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны дотор гэрээ байгуулах ба уг хугацаанаас хойш хүсэлтийн дагуу шууд олгоно.

 

Гэрээ байгуулах нөхцөл

Агууламж

1 га/тн

Нэгж үнэ

/төгрөг/

Урьдчилгаа /хувь/

Үлдэгдэл төлбөр

Элит үр

0,15 тн

880,000

40 хувь

Намрын ургацын буудай болон бэлнээр төлөх

2-3 репродукц

0,15 тн

830,000